Kurumsal Analiz ve Yol Haritası Nedir?

8 Ağustos 2023 yazan
Kurumsal Analiz ve Yol Haritası Nedir?
Cepte Danışmanlık

Kurumsal Analiz ve Yol Haritası Nedir?

Hedefiniz ister "Kurumsallaşma", isterseniz de "Dijital dönüşüm", “Akıllı Şirket - Akıllı İşletme” olsun, ya da yeni inovatif bir ürün oluşturmak isteyin hepsi aynı kapıya, aynı yola çıkar. Sonuçta sizin bir “Yol haritasına” ihtiyacınız var.

Yol haritası, stratejik bir planın görselleştirilmiş halidir. Diğer bir deyişle çıktılarıdır. Dolayısıyla önce neyi başarmak istediğinize dair cesur bir vizyona ve arzularınızı nasıl gerçeğe dönüştüreceğinize dair sağlam bir stratejik plana ihtiyacınız var. Gerisi bunu görselleştirerek bir yol haritasına çevirmek.

·         Yol haritası, bir işletmenin nerede olduğunu, nereye gitmek istediğini ve oraya nasıl ulaşacağını tanımlayan zamana dayalı bir plandır.

·         Gelecek planlarıyla ilgili önemli bilgileri organize eden ve sunan görsel bir temsildir. Stratejik yol haritaları, planlama için ortak bir yaklaşımdır.

·         Yöneticiler için etkili bir iletişim aracıdır ve stratejik girişimleri iş planlarıyla ilişkilendirir.

·         Yol haritası, önemli hedeflere ulaşmaya yönelik çabaları sıralayan bir odaklama aracı görevi görür.

·         Stratejik karar verme, firma başarısını belirleyen ana faktördür.

·         Doğru kararlar, zamanında ve ilgili bilgiler gerektirir.

·         Stratejik yol haritası, organizasyondaki farklı departmanların ve bireylerin stratejik karar verme için hayati bilgilere sahip olduğunu varsayar.

·         Bir yol haritası, bir varış yerini hedefler, zaman çizelgeleri ve yoldaki ara duraklar açısından tanımlar.

·         İstenilen hedefe ulaşmak için gerekli pratik adımları gösterir.

·         Adımlar arasındaki karşılıklı bağımlılıkları dikkate alır ve kaynak tahsisini optimize etmeye ve riskleri en aza indirmeye yardımcı olan alternatif yolları tahmin eder.

·         Yol haritası, işbirlikçi bir stratejik planlama sürecidir.

Roadmap Nasıl Hazırlanır?

İlk aşama bir vizyon yani hedef belirlemektir. Vizyon, işletmenin gerçekleşmesini isteyeceği arzu edilen bir gelecek durumudur. Ardından, birkaç vizyon ifadesi ifade edilir ve S.M.A.R.T (Spesific, Measurable, Achievable, Repeatable, Time Bounded)  hedefler tanımlanır. Üçüncü aşama boşluk analizi yapmaktır. Burada ifade edilen vizyonlar için ihtiyaç duyulan kritik yetenekler belirlenir; ardından, mevcut yetenekler ile ihtiyaç duyulan yetenekler arasında bir boşluk analizi yapılır. Son olarak, boşluk analizine dayalı bir eylem portföyü önerilir. Küçük şirketler için ilk yol haritası, stratejik planlama hakkında düşünmek için bir çerçevedir. Yol haritaları statik araçlar değildir ve tam faydaları görmek için sürecin birkaç tekrarı gerekebilir. Bir yol haritası geleceği öngörmez. İstenen bir gelecek durumuna yönelik stratejiler oluşturmak ve eylemlerde bulunmak için işbirlikçi bir araçtır. Arzulanan bir geleceği gerçekleştirmek için önemli olan teknolojik değişikliklerin ve iş fırsatlarının değerlendirilmesini sağlar

Yol haritasını oluşturmadan evvel yapılması gereken boşluk analizi aşağıdaki adımlardan oluşur:

1-    Esasında yol haritasını için bir Navigasyon programı yani Google Map kullandığımızı düşünürsek, aynen Google Map’deki gibi 2 (iki) adet noktaya yani bilgiye ihtiyacımız var. Bunlardan biri konum bilgisi, diğeri ise hedef.

2-    Konum bilgisi kurumun süreçler, insan kaynağı ve bilgi teknolojilerindeki mevcut yapısı analiz edilir.

3-    Akabinde 5N+1K kuralı ile Hedef bilgisi işletmeden alınır.

4-    Aradaki boşluklar belirlenir.

5-    Başlangıç noktasından yani işletmenin mevcut konumundan, hedefine varması için süreçler, insan kaynağı ve bilgi teknolojilerinde ihtiyaç olan iyileştirmeleri içeren bir plan oluşturulur.

6-    Başarı kurumun BİZ olarak çalışması ile geleceğine göre, çalışanların yetkinlik analizleri yapılır ve kurumu hedeflenen başarıya taşıyacak tüm yönetsel yetkinlikler belirlenir.

7-    Tüm bunlar şirket içindeki proje ekibi ya da yönetim kurulu ile değerlendirilir.

8-    Yapılan toplantılar sonrasında öncelikler belirlenerek bir stratejik plan oluşturulur.

9-    Onaylanan bu stratejik plan tüm beyaz yaka yöneticilerle paylaşılır ve

10- BİZ olarak yola çıkılır.

Sonrası daha önce de belirttiğim gibi sadece bunun görselleştirilmesi ve tüm ekip ile paylaşılması.

Roadmap Oluşturmanın Faydaları Nelerdir?

Yol haritalamanın temel faydası, iş stratejinizi görselleştirerek tüm paydaşlarla iletişim kurmayı ve iş sonuçlarına uyum sağlamayı ve takibini kolaylaştırmaktır. Yol haritanızı görsel ve çekici olacak şekilde tasarlamak, onun anlaşılmasını, takibini ve paydaşların katılımını sağlamasının anahtarıdır.

 

Eski usul statik yol haritaları genellikle ilgi çekici değildir. Sadece word’de yazılmış text şeklinde yazılardan oluşur. Bu haritalarda kişiler okumayı da pek sevmediklerinden ayrıntıları kaçırırlar. Bu haliyle herkesin anlayacağı bir şekilde ve daha geniş kitle ile paylaşılması zordur. Ortak bir anlayış ve hedef zihinlerde oluşturmaz. Ortak bir yol haritası yapısının eksikliği de, tutarsız bir raporlamaya ve ilerleme sorunlarına sebep olur.

Stratejik yol haritasının görsel bir hali yani infografik hali olmadan, paydaşlar teknolojideki, kaynaklardaki veya finansmandaki boşlukları kolayca göremezler ve ilişkiler veya karşılıklı bağımlılıklar kolayca görselleştirilemediğinden, liderlerin veya ekiplerin kararlarının etkisini anlaması veya izlemesi zordur.

 

Çalışanların strateji hakkında geri bildirimde bulunmaları için gerçek zamanlı bir mekanizma olmadığında, yol haritası da geçersiz hale gelir ve süreç çevik bir şekilde işlemez.

İnsan beynindeki hücrelerin %60’ı görmek üzere çalıştığını bilirsek, infografik ögelerle bir şeyi görselleştirmek, her zaman kavrayışı destekleyecektir. Ortak hafızaya işlenmiş hedefler ve desteklenen motivasyon ile de, bir işletmenin başarması çok daha kolay ve hızlıdır.

 

Kurumsal Analiz ve Roadmap Danışmanlığı

Kurumsal analiz ya da mevcut durum analizi dediğimiz çalışma aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • Süreç analizi
 • İnsan kaynağı süreçleri ve kullanılan modüllerinin analizi
 • Bilgi teknolojileri analizi
 • KPI’lar (yönetsel kontrol kriterleri) üzerinden kurumun dijital hafızasının (kurum hafızası)  analizi
 • İş Zekası analizi
 • Temel finansal tablolar
 • Dijital Dönüşüm Olgunluk testi
 • Çalışan Dijital Okur-yazarlık analizi
 • Dijital Pazarlama süreç analizi
 • Strateji ve hedefler 
 • Kurumun mevcut stratejilerinin kontrolü
 • 3,5,10 senelik hedef ve beklentiler (ciro, müşteri, sektör, ürün, karlılık, dijitalleşme vb)
 • Var olan risk analizi (risk yönetimi politikaları) çalışmaları
 • Benchmarking çalışmalarının yapılıp yapılmadığı
 • Dijital dönüşüm beklentisinin SMART (Spesiific, Measurable, Achievable, Repeatable and Time bounded) bir şekilde tanımlanması
 • Mevcut konum ile hedef arasındaki boşlukların belirlenmesi
 • Değerlendirme toplantıları (kick-off meetings)
 • Önceliklerin belirlenmesi
 • Yol Haritasının oluşturulması

Bunun sonucunda strateji, kültür, organizasyon ve yeteneklerin entegrasyonu için ise gereklilikler:

  • Temel strateji ve planlar
  • Yönetim destekli, yönetişim odaklı bir gelişim döngüsünün kurgulanması
  • Dijital okur-yazarlık, dijital yetkinlikler ve teşvik & prim araçları üzerine etkin yönetişim ile kurgulanacak adımlar
  • Dijital hafıza üzerinde kurgulanacak dijital dönüşüm adımları
  • Teknolojik gereksinimler
  • Müşteri bilinci için gereksinimler
  • Online ve offline entegrasyon adımları
 • Yönetim takibi için performans yönetim sisteminin kurulması (insan, süreç ve teknolojinin entegrasyonu için)
 • İç ve dış müşteri bilgilendirme

Kurumsal Analiz Nedir ve Ne İşe Yarar?

Kurumsal analiz ve yol haritası ile amaçlanan

 • Hedeflerinizi stratejilere çevirmek,
 • Stratejilerizi aksiyon planlarına,
 • Aksiyonları da sonuçlara dönüştürmektir.

Bu analiz çalışması sonunda aşağıdaki sorulara cevap bulunur.

 • Yolculuğun temel hedefleri
 • Olası engeller, zorluklar
 • Hedef konuya yönelikprojeler
 • Projelerin zamanlanması
 • Sorumluluklar

Belirlenen hedef çalışmanın,  kurumunuz içinde başarılı bir şekilde yürütülebilmesi ve bu sürecin sonucunda elde edilebilecek en yüksek değerin sağlanabilmesi için, işletmenin mevcut durumunun bir dış göz ile incelenmesi ve böyle bir süreçle ilgili detayların ilgili paydaşlar tarafından da, doğru olarak algılanmasını sağlar.

Bu analiz sonucunda iki adet sonuç çıktısı alınır:

 1. Yol Haritası Veri Dosyası
 2. Öneri Raporu

Kurumsal Analizin Faydaları

 

İşletmeler zengin ürün ve hizmet çeşitliliği ile birçok şeyler üretirler. Kurumsal analiz, kurumsal körlüğün önüne geçerek kuruma hem iç müşteri hem de bir dış müşteri gözünden ama üçüncü bir bakış açısı ile bakmak kurumda çözümü gözükmeyen ama kanıksanmış birçok sorunun kilidini açar. Faydalarına bakarsak

1-    Kurum içindeki karar alma mekanizması ortaya çıkar

2-    Süreçler, insan kaynağı ve teknoloji entegrasyonundaki eksiklikler ortaya çıkar

3-    Hedefe giden yolda ihtiyaçlar belirlenir

4-    Hedefler doğrultusunda çalışan yetkinliğini arttırmak için gerekli olan eğitimler belirlenir

5-    Teknolojik ihtiyaçlar belirlenir.

Kurumsal Analiz Danışmanlığı

Kurumsal analiz danışmanlığında, yukarda da anlatıldığı gibi işletmenin belirttiği hedefe giden yolda öncelikle yapılan analiz çalışması ile stratejik yol haritası belirlenir.

Amacımız

 

·         Hayallerinizi stratejilere çevirmek,

·         Stratejilerizi aksiyon planlarına çevirmek

 

Analiz çalışması ise

 

·         Durum Analizi

·      Süreç analizi

·      İnsan kaynağı süreçleri ve kullanılan modüllerinin analizi

·      Bilgi teknolojileri analizi

·      KPI’lar (yönetsel kontrol kriterleri) üzerinden kurumun dijital hafızasının (kurum hafızası)  analizi

·      İş Zekası analizi

·      Temel finansal tablolar

·      Dijital Dönüşüm Olgunluk testi

·      Çalışan Dijital Okur-yazarlık analizi

·      Dijital Pazarlama süreç analizi

 

·         Strateji ve hedefler 

·         Kurumun mevcut stratejilerinin kontrolü

·         3,5,10 senelik hedef ve beklentiler (ciro, müşteri, sektör, ürün, karlılık, dijitalleşme vb)

·         Var olan risk analizi (risk yönetimi politikaları) çalışmaları

·         Benchmarking çalışmalarının yapılıp yapılmadığı

·         Hedefin SMART (Spesiific, Measurable, Achievable, Repeatable and Time bounded) bir şekilde tanımlanması

 

·         Mevcut konum ile hedef arasındaki boşlukların belirlenmesi

·         Değerlendirme toplantıları (kick-off meetings)

·         Önceliklerin belirlenmesi

 

·         Dijital Dönüşüm Yol Haritası (Günümüzde her halükarda olması gereken bir çalışma)

 

·         Strateji, kültür, organizasyon ve yeteneklerin entegrasyonu için gereklilikler

o   Temel strateji ve planlar

o   Yönetim destekli, yönetişim odaklı bir gelişim döngüsünün kurgulanması

o   Dijital okur-yazarlık, dijital yetkinlikler ve teşvik & prim araçları üzerine etkin yönetişim ile kurgulanacak adımlar

o   Dijital hafıza üzerinde kurgulanacak dijital dönüşüm adımları

o   Teknolojik gereksinimler

o   Müşteri bilinci için gereksinimler

o   Online ve offline entegrasyon adımları

·         Yönetim takibi için performans yönetim sisteminin kurulması (insan, süreç ve teknolojinin entegrasyonu için)

·         İç ve dış müşteri bilgilendirme şeklindedir.

 

Sık Sorulan Sorular

·         Yol haritası (road map) nasıl oluşturulur?

 

İlk aşama kurumsal bir analiz yapıp, işletmenin mevcut durumunu belirlemektir. İkinci aşama ise bir vizyon yani hedef belirlemektir. Bu işletmenin gerçekleşmesini isteyeceği bir gelecek durumudur ve bu hedef S.M.A.R.T (Spesific, Measurable, Achievable, Repeatable, Time Bounded) şekilde tanımlanmalıdır.

 

Üçüncü aşama ise boşluğu belirlemektir.

 

Yani boşluk = hedef – konum

Ayrıca ifade edilen vizyonlar için ihtiyaç duyulan kritik yetenekler belirlenir; ardından, mevcut yetenekler ile ihtiyaç duyulan yetenekler arasında bir boşluk analizi yapılır. Son olarak, boşluk analizine dayalı bir eylem ve yetkinlik geliştirici eğitim portföyü önerilir.

 

 

·         Stratejik yol haritası nedir?

 

Strateji yol haritası, strateji ile uygulama arasında bir köprüdür (veya bağlantıdır). Kuruluşun stratejik vizyonuna ulaşmak için belirli bir zaman diliminde teslim edilmesi gereken temel sonuçları görselleştirir.

 

Daha da önemlisi, strateji yol haritasındaki sonuçların, kuruluşun yeteneklerinden, boşluklarından ve önceliklerinden hangisinin ele alınması gerektiğine dair net bir anlayışla doğrulanması.

 

·         Kurumsal analizin firmalara faydaları nelerdir?

 

 

 


Giriş to leave a comment